เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรมวิชาการวิจัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรมวิชาการวิจัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตร เทคนิคการขับและควบคุม
รถยกสินค้าอยางถูกวิธี ระยะเวลา 30 ชั่วโมง 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะการขับรถยกสินค้า
อย่างถูกวิธีให้กับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ และให้นักศึกษามีความมีระเบียบ มีวินัยในการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน และวันที่ 2-4 
พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
และสาธิตโคมัตสุเอเชีย
กิจกรรมวันที่ 29 วิทยากรอบรม นายสมพร ไชยพิลย์แสง อบรมเรื่อง รู้จักอุปกรณ์ในรถฟอร์ค ลิฟต์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โทรศัพท์ 038-568191
โทรสาร 038-568191

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา