เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วม

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและกำกับติดตาม โดย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและกำกับติดตาม
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ วิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โทรศัพท์ 038-568191
โทรสาร 038-568191

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา