เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 #สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 #สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงด้านนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมยานยนต์ไฟ้ฟ้า ณ บริษัท เอต้า อินเตอร์ คอร์เปเรชั่น จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท เซ็ลทรัล มายด์ จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ บริษัท ไทยคิงมอเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

#คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 038-568191 โทรสาร 038-568191 

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา