คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีระเบียบวาระอาทิ ตารางผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ รายงานความก้าวหน้าการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2561

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
โทร.038-568191 แฟกซ์ 038-568192

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา