โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีวิชาการและวิจัย อ.สุรพงษ์ แก่นมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนายสมศักดิ์ ทองแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยกิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรให้เกิดแ่ชุมชนและท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 038-568191 
โทรสาร 038-568191 

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา