ประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการ 2561

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัยเป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 038-568191 โทรสาร 038-568191 

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา