โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีวิชาการและวิจัย อ.สุรพงษ์ แก่นมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อ.ยุทธณรงค์ จงจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนายสมศักดิ์ ทองแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยกิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติการและการอภิปรายกลุ่มการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และยืดอายุและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038-568191 โทรสาร 038-568191

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา