วันนี้ (15 พ.ค 62) เวลา 8.30 น. อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

วันนี้ (15 พ.ค 62) เวลา 8.30 น.
อ.เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล อ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นวิทยากรอภิปรายตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร.038-568191-2 
แฟกซ์ 038-568191-2

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา