คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562

#ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562
วันนี้ (15 พ.ค 62) เวลา 13.30 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ แผนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, แผนพัฒนาด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม, รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร.038-568191-2 
แฟกซ์ 038-568191-2

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา