บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

#บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ( 30 พ.ค. 62) อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการขับเคลื่อนทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น จัดโดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา