ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุง ทบทวน ติดตาม แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง แผนบริการวิชาการ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และแผนวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้บุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมระดมสมอง ปรับปรุง ทบทวน ติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง แผนบริการวิชาการ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และแผนวิจัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดของคณะ ซึ่งส่วนงานต่างๆ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทบทวนแผนต่าง ๆ สำหรับการปฏิบัติงานของคณะ วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ภูไอยรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา