วันนี้ (12 มิ.ย. 62) อาจารย์ประจำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อบรมการเขียนรายงานประเมินตนเอง

วันนี้ (12 มิ.ย. 62) อาจารย์ประจำสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อบรมการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 โดยมี รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม เป็นวิทยากร ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา