สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ร่วมกับโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ในการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนันสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 และเพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา