เมื่อวันที่ 4 ก.ค 62 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

เมื่อวันที่ 4 ก.ค 62 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562 โดยมีระเบียบวาระอาทิ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ครั้งที่ 4 (ตามอำนาจข้อ 2), แผนงานวิจัยประจำปี พ.ศ. 2560-2563 (ตามอำนาจข้อ 1), แผนการดำเนินงานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2562 (ตามอำนาจข้อ 1), ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา