เมื่อวันที่ 9 ก.ค 62 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 9 ก.ค 62 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 715 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
บทความที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนภาษา