สัมภาษณ์นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

#สัมภาษณ์นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
วันนี้ (11 ก.ค 62) อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์
รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัมภาษณ์นักศึกษากองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา รายเก่า และรายใหม่ ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา