ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

#ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
วันนี้ (12 ก.ค. 62) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา