โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงพร้อมด้วยทักษะ แนวคิด ความรู้ใหม่ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในระบบงานอุตสาหกรรมและนำมาปรับปรุงในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษาและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ณ ห้อง 1035 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า และวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สำนักกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี และ บริษัท Helmut Fischer (Thailand) Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 หมู่ 4 ต.หัวไทร อ.บางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 
โทรศัพท์ 038-568191-2 
โทรสาร 038-568191-2 

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา