คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า