โครงการการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการยุวชนสร้างชาติ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่สามารถยกระดับการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการสู่การพัฒนาพื้นที่ (3 มี.ค 63)

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา