สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในงานอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 13- 14 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 1031 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา