ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (CQVID-19) ฉบับที่ 2

แจ้งการดำเนินการคัดกรองนักศึกษาก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (CQVID-19) ฉบับที่ 2 โดยกำหนดให้มีมาตรฐานการคัดกรองนักศึกษาก่อนสอบปลายภาค รายละเอียดดังนี้
1. แจ้งนักศึกษาให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติตนก่อนเข้าสอบปลายภาค
2. แบบฟอร์มการคัดกรองนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้
https://drive.google.com/…/1D4UHXqX9KiA3JmHL5UQBwi8zknXJsbLk

3. แจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติตนของนักศึกษาก่อนเข้าสอบปสายภาค

แสดงความคิดเห็น
เปลี่ยนภาษา