อาจารย์ธนธัช มั่งมงคล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

tanatat@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

อาจารย์เมธี พรมศิลา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

methee@techno.rru.ac.th

ดร.สุทธิดา การะเวก

sutthida@techno.rru.ac.th

อาจารย์ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล

nuttapong@techno.rru.ac.th

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

kingkarn@techno.rru.ac.th

อาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์

pariwat@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

yuthanarong@techno.rru.ac.th

อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

jatuphon@techno.rru.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

jakaphan@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

nattapat@techno.rru.ac.th

อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู

อาจารย์ประจำหลักสูตร

seksan@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์บุญส่ง พลสัมฤทธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

boonsong@techno.rru.ac.th

อาจารย์บรรพจน์ มีสา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

banpot@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

เลขานุการหลักสูตร

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

dr.narin@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

chatchawal@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

praphuet@techno.rru.ac.th

อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

sanphasit@techno.rru.ac.th

อาจารย์เพชรพิสิฐ เอื่ยมสอาด

petpices@techno.rru.ac.th

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์กาหลง บัวนาค

อาจารย์ประจำหลักสูตร

kalong@techno.rru.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

อาจารย์ประยุทธ อินแบน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

prayuth@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.สุรกิจ ทองสุก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

surakit@techno.rru.ac.th

surakit.tho@rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

phumiphat@techno.rru.ac.th

อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

surapong@techno.rru.ac.th

อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

surapong@techno.rru.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

sarawut@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

aphiwat@techno.rru.ac.th

ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

wichan@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ผศ.อัญชลี ชนะค้า

อาจารย์ประจำหลักสูตร

anchalee@techno.rru.ac.th

อาจารย์ฐัปนท แก้วปาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

thapanut@techno.rru.ac.th

อาจารย์จริยา แผลงนอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

jariya@techno.rru.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

sarinya@techno.rru.ac.th

dr.chatchawarn@techno.rru.ac.th

อาจารย์วีระพล ทับทิมดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

weerapol@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

sarinya@techno.rru.ac.th

อาจารย์ลัคนา เพิ่มพูล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

lukkana@techno.rru.ac.th

ดร.ฐาปนา นามประดิษฐ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

thapana@techno.rru.ac.th

ดร.ประเวช เชื้อวงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

pravate@techno.rru.ac.th

ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

noppadol@techno.rru.ac.th

เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ธนธัช มั่งมงคล
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 อีเมล : tanatat@techno.rru.ac.th
สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การศึกษา : วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์เมธี พรมศิลา
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ตำแหน่งทางบริหาร : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : methee@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์สุทธิดา การะเวก
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : sutthida@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : nuttapong@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 อีเมล : kingkarn@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. สนเทศศาสตร์
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : pariwat@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
สถานะ : กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์
 ตำแหน่ง : อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : yuthanarong@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : jatuphon@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์จักรพันธ์   ปิ่นทอง
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : jakaphan@techno.rru.ac.th
 การศึกษา :

  • ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ
  • เทคนิคศึกษา/วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : nattapat@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ปร.ด.(สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : seksan@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก วิศวกรรมการผลิต
 สถานะ : กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์บุญส่ง พลสัมฤทธิ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : boonsong@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์บรรพจน์ มีสา
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : banpot@techno.rru.ac.th
 การศึกษา :  ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 อีเมล : dr.narin@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 อีเมล : chatchawal@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เครื่องกล
 สถานะ : กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 อีเมล : praphuet@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เครื่องกล
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 อีเมล : sanphasit@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์เพชรพิสิฐ  เอี่ยมสอาด
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 อีเมล : Petpices@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์กาหลง บัวนาค
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 อีเมล : kalong@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ประยุทธ อินแบน
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 อีเมล : prayuth@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.สุรกิจ ทองสุก
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดี
 อีเมล : surakit@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 อีเมล : phumiphat@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม.นิวเคลียร์เทคโนโลยี
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 อีเมล : surapong@techno.rru.ac.th
 การศึกษา :  ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ปัญญา เข็มมุข
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 อีเมล : ปัญญา เข็มมุข
Panya Khemmook@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 อีเมล : sarawut@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 อีเมล : aphiwat@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 อีเมล : wichan@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.อัญชลี ชนะค้า
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 อีเมล : anchalee@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ฐัปนัท แก้วปาน
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 อีเมล : Thapanut@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ศศ.ม. (ศิลปมหาบัณฑิต)
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์จริยา แผลงนอก
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 อีเมล : jariya@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : dr.chatchawarn@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์วีระพล ทับทิมดี
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : weerapol@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม
สถานะ : กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย
 ตำแหน่ง : ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
 อีเมล : sarinya@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 สถานะ : ทำงานปกติ

 

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์จริยา แผลงนอก
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
 อีเมล : lukkana@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 สถานะ : ทำงานปกติ

                                            ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ฐาปนา นามประดิษฐ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
 อีเมล : thapana@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.ประเวช เชื้อวงษ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : pravate@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศด.การจัดการงานวิศวกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน
 ตำแหน่ง : อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : noppadol@techno.rru.ac.th
 การศึกษา :  บธ.ด.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 สถานะ : ทำงานปกติ