สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนธัช มั่งมงคล

tanatat@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

อาจารย์เมธี พรมศิลา

methee@techno.rru.ac.th

อาจารย์สุทธิดา การะเวก

sutthida@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

kingkarn@techno.rru.ac.th

อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์

yuthanarong@techno.rru.ac.th

อาจารย์ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล

nuttapong@techno.rru.ac.th

อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์

jatuphon@techno.rru.ac.th

อาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์

pariwat@techno.rru.ac.th

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง

jakaphan@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

อาจารย์บรรพจน์ มีสา

banpot@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง

nattapat@techno.rru.ac.th

อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู

seksan@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์บุญส่ง พลสัมฤทธิ์

boonsong@techno.rru.ac.th

อาจารย์วีรพล ทับทิมดี

weerapol@techno.rru.ac.th

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์​

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

dr.narin@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.สมศักดิ์ คำมา

somsak@techno.rru.ac.th

ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม

chatchawal@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร

praphuet@techno.rru.ac.th

อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์

sanphasit@techno.rru.ac.th

อาจารย์กาหลง บัวนาค

kalong@techno.rru.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์สุรกิจ ทองสุก

surakit@techno.rru.ac.th

surakit.tho@rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.ภูมิพัฒน์ กำคำ

phumiphat@techno.rru.ac.th

อาจารย์ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์

korkiat@techno.rru.ac.th

อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี

surapong@techno.rru.ac.th

อาจารย์ประยุทธ อินแบน

prayuth@techno.rru.ac.th

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.อัญชลี ชนะค้า

anchalee@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์

wichan@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์

sarawut@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

aphiwat@techno.rru.ac.th

อาจารย์จริยา แผลงนอก

jariya@techno.rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาโท

รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์

sudhee@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล

dr.chatchawarn@techno.rru.ac.th

อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์

pravate@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน

noppadol@techno.rru.ac.th

อาจารย์ศรินยา ประทีบชนะชัย

sarinya@techno.rru.ac.th

เปลี่ยนภาษา