อาจารย์ธนธัช มั่งมงคล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

tanatat@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

yuthanarong@techno.rru.ac.th

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

kingkarn@techno.rru.ac.th

อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

jatuphon@techno.rru.ac.th

อาจารย์เมธี พรมศิลา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

methee@techno.rru.ac.th

อาจารย์สุทธิดา การะเวก

sutthida@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล

nuttapong@techno.rru.ac.th

อาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์

pariwat@techno.rru.ac.th

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

jakaphan@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

nattapat@techno.rru.ac.th

อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู

อาจารย์ประจำหลักสูตร

seksan@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์บรรพจน์ มีสา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

banpot@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์บุญส่ง พลสัมฤทธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

boonsong@techno.rru.ac.th

อาจารย์วีรพล ทับทิมดี

weerapol@techno.rru.ac.th

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

dr.narin@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

chatchawal@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

praphuet@techno.rru.ac.th

อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

sanphasit@techno.rru.ac.th

อาจารย์กาหลง บัวนาค

อาจารย์ประจำหลักสูตร

kalong@techno.rru.ac.th

ผศ.สมศักดิ์ คำมา

somsak@techno.rru.ac.th

อาจารย์สุรกิจ ทองสุก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

surakit@techno.rru.ac.th

surakit.tho@rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

phumiphat@techno.rru.ac.th

อาจารย์ประยุทธ อินแบน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

prayuth@techno.rru.ac.th

อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

surapong@techno.rru.ac.th

อาจารย์ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

korkiat@techno.rru.ac.th

ผศ.อัญชลี ชนะค้า

อาจารย์ประจำหลักสูตร

anchalee@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

wichan@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

sarawut@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

aphiwat@techno.rru.ac.th

อาจารย์จริยา แผลงนอก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

jariya@techno.rru.ac.th

รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

sudhee@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

dr.chatchawarn@techno.rru.ac.th

อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

pravate@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

noppadol@techno.rru.ac.th

อาจารย์ศรินยา ประทีบชนะชัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

sarinya@techno.rru.ac.th

เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ธนธัช มั่งมงคล
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ยุทธณรงค์ จงจันทร์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีบริการวิชาการและบริการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม. สนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม. วิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์เมธี พรมศิลา
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งทางบริหาร : คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์สุทธิดา การะเวก
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ณัฐพงศ์ สุวรรณกุล
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สถานะ : ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์จักรพันธ์   ปิ่นทอง
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุสาหกรรม
ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา/วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาเอกปร.ด.(สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุสาหกรรม
 สถานะ : กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก วิศวกรรมการผลิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์บรรพจน์ มีสา
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์บุญส่ง พลสัมฤทธิ์
 ตำแหน่ง : ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์วีรพล ทับทิมดี
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุสาหกรรม
 สถานะ : ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม. การจัดการวิศวกรรมมหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุลไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาเอกวศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สถานะ : กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม.เครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม.เครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์กาหลง บัวนาค
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.สมศักดิ์ คำมา
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม.วิศวกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์สุรกิจ ทองสุก
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดี
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม.นิวเคลียร์เทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ประยุทธ อินแบน
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต       สถาบันราชภัฏพระนครไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ก่อเกียรติ กาญจนรัตน์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.อัญชลี ชนะค้า
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.วิชาญ ตอรบรัมย์
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์จริยา แผลงนอก
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทค.อ.ม.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์
 ตำแหน่ง : ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาเอกค.อ.ด.การบริหารอาชีวศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาโทวศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมาไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน
 ตำแหน่ง : ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

ระดับวุฒิการศึกษาสถาบันที่จบการศึกษาประเทศ
ปริญญาเอก บธ.ด.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต               มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นไทย

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : นางสาว ศรินยา ประทีบชนะชัย
 ตำแหน่ง : ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
 อีเมล : sarinya@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 สถานะ : ทำงานปกติ