ระบบงานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ชื่องานวิจัยผู้วิจัยแหล่งที่เผยแพร่
1ตำรา เทคนิคการดำเนินโครงการทางสถาปัตยกรรมผศ.ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนวิหารตำราที่ใช้ขอผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
2Thermal behaviors in a solar air heater channel with
arc-shaped baffle turbulators.
อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลAdvanced Materials Research Vol.1051 (2014) 845-849
3Thermal Characteristics in a tube Fitted with Inclined Vortex Rings.อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลAdvanced Materials Research Vol.931-932 (2014) 1203-1207.
4การออกแบบระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร กรณีศึกษา: บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จำกัดผศ.ดร.ชัชวาล มงคลวารสารราชนครินทร์ ปีที่ 11
ฉบับที่ 26 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ISSN 0859-9424
5การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าระบบแสงสว่าง กรณีศึกษา: บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จำกัดอาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทองวารสารราชนครินทร์ ปีที่ 11
ฉบับที่ 25 มกราคม-มิถุนายน 2557 ISSN 0859-9424
6ลักซ์มิเตอร์ราคาประหยัด
สำหรับตัวลงบันทึกข้อมูล
อาจารย์ภูมิพัฒน์ ก๋าคำThe Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment
Conference Proceedings 2014, ISSN 2186-2311
7การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการปลูกข้าวหอมมะลิ 105อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์The Asian Conference on the Social Sciences
Conference Proceedings 2014, ISSN 2186-2303
8Heat transfer augmentation in a square-duct with twisted-baffled tape insertsอาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลInternational Conference on Mechanical Engineering (ICoME2014), 17-19th December 2014, The Empress, Chiang Mai.
9Selection of Proper Non-linear Kernel Parameter in Support Vector Machine Algorithm for Classifying the Internal Fault Type in Winding Power Transformerอาจารย์สุรกิจ ทองสุกProceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Systems and Image Processing 2014,Held in Kitakyushu, Japan,
September 26-29, 2014.
10การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแผ่นกั้นรูปตัวยูอาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15-17 ตุลาคม 2557 จังหวัดขอนแก่น.
11การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานรถฟอล์ค-ลิฟท์ กรณีศึกษา: ฝ่ายผลิต บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัดอาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
"ลำปางวิจัย ครั้งที่ 1 บูรณาการองค์การความรู้สู่การศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
13-14 พฤศจิกายน 2557
ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องถอดประกอบล้อและยางรถจักรยานยนต์ในไทยอาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรมการประชุมวิชาการราชภัฏจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง, 1 มี.ค.2557
13การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตวิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์หัวฉีด PGM-FIอาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรมการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 23 สิงหาคม 2557
14ระบบแสงสว่างที่ใช้หลอดแอลอีดีทำงานร่วมกับแสงธรรมชาติเพื่อการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร
อาจารย์ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
15งานวิจัย ลักซ์มิเตอร์ราคาประหยัดสำหรับตัวลงบันทึกข้อมูลอาจารย์ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
16การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการปลูกข้าวหอมมะลิ 105อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
17การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์และการกระจายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
18การออกแบบฐานข้อมูลมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรานายประเวช เชื้อวงษ์
อาจารย์วีระพล ทับทิมดี
อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
19โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2557อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
20โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2558อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
21ออกแบบและสร้างเครื่องปั๊มขนมกงอาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
22ปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อความเป็นภาวะผู้นำของคณบดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร
23การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อดินบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราอาจารย์วิชาญ ตอรบรัมย์
ลำดับชื่อโครงการงานวิจัยชื่อผู้วิจัยทุนวิจัยแหล่งทุน
1การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์และการกระจายพันธ์ข้าวพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์ทุนภายนอกทุน วช.
2การออกแบบฐานข้อมูลมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทราอาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
อาจารย์วีระพล ทับทิมดี
อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
ทุนภายนอกทุน วช. กับ คอบช.
3การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการปลูกข้าวหอมมะลิ 105อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์ทุนภายนอกทุน วช.
4การลดต้นทุนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้โดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดอาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์นภดล เชนะโยธิน
อาจารย์เมธี พรมศิลา
อาจารย์สุทธิดา การะเวก


ทุนภายนอกทุน สกว.
5การศึกษาอัตราส่วนการแปรรูปขยะชุมชนและวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งและเชื้อเพลิงและชีวมวลอัดแท่งทอริไฟด์
อาจารย์กาหลง บัวนาคทุนภายนอก
ทุน วช.
6การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวด
ความร้อน สำหรับอบแห้งมะม่วงกวน อำเภอสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา
อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร
ผู้ช่วยศาสตรจารย์สมศักดิ์ คำมา
อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู
ทุนภายนอก
ทุน สกว.

7ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน
อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์ทุนภายในทุนวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่

8โครงการบรูณาการการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลทุนภายในทุนวิจัยขับเคลื่อนเชิงพื้นที่

เปลี่ยนภาษา