ปีงบประมาณ 2560

ลำดับชื่อโครงการวิจัยชื่อผู้วิจัยทุนวิจัยแหล่งทุน
1การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์
และการกระจายพันธ์ข้าวพื้นเมือง
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
ทุนภายนอก
2ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน
ในอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์ทุนภายใน
3โครงการบูรณาการการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลทุรนภายใน
4การออกแบบฐานข้อมูลมะม่วง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
อาจารย์วีระพล ทับทิมดี
อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
ทุนภายนอก
5อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการปลูกข้าวหอมมะลิ 105ทุนภายนอก
6การลดต้นทุนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้
โดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน
อาจารย์เมธี พรมศิลา
อาจารย์สุทธิดา การะเวก
ทุนภายนอก
7การศึกษาอัตราส่วนการแปรรูปขยะชุมชนและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งและ
เชื้อเพลิงและชีวมวลอัดแท่งทอริไฟด์
อาจารย์กาหลง บัวนาค ทุนภายนอก
8
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อน สำหรับอบแห้งมะม่วงกวน อำเภอสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา

อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คำมา อาจารย์เสกสรร สิงห์ธนู
ทุนภายนอก

ปีงบประมาณ 2558 - 2559

ลำดับชื่อโครงการงานวิจัยชื่อผู้วิจัยทุนวิจัยแหล่งทุน
1การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์และการกระจายพันธ์ข้าวพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์ทุนภายนอกทุน วช.
2การออกแบบฐานข้อมูลมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทราอาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
อาจารย์วีระพล ทับทิมดี
อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
ทุนภายนอกทุน วช. กับ คอบช.
3การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการปลูกข้าวหอมมะลิ 105อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์ทุนภายนอกทุน วช.
4การลดต้นทุนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้โดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดอาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
ผู้ช่วยศาสตรจารย์นภดล เชนะโยธิน
อาจารย์เมธี พรมศิลา
อาจารย์สุทธิดา การะเวก


ทุนภายนอกทุน สกว.
5การศึกษาอัตราส่วนการแปรรูปขยะชุมชนและวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งและเชื้อเพลิงและชีวมวลอัดแท่งทอริไฟด์
อาจารย์กาหลง บัวนาคทุนภายนอก
ทุน วช.
6การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวด
ความร้อน สำหรับอบแห้งมะม่วงกวน อำเภอสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา
อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร
ผู้ช่วยศาสตรจารย์สมศักดิ์ คำมา
อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู
ทุนภายนอก
ทุน สกว.

7ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน
อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์ทุนภายในทุนวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่

8โครงการบรูณาการการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลทุนภายในทุนวิจัยขับเคลื่อนเชิงพื้นที่