รายชื่องานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ 2560

ลำดับที่ชื่องานวิจัยผู้วิจัยแหล่งที่เผยแพร่
1การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของช่างแม่พิมพ์ ระดับช่างเทคนิค กรณีศึกษา : บริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด์พาร์ทส์ จำกัด ฉะเชิงเทราผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธ์
วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม-มิถุนายน 2559
2การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบประจุไฟและระบบสตาร์ทในรถยนต์อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทพสตรี I-Tech ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 37-44 [TCI 2]
3การปรับปรุงประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสายการผลิตชิ้นส่วน GEAR KICK SPINDLE รุ่น KZL กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู
อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทพสตรี I-Tech ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 45-60 [TCI 2]
4Mango Sheet Drying by the Solar Dryer Combine with Electric Coilดร.นรินทร์ กุลนภาดล
อ.ชัชวาล นิมโรธรรม
The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment 2016 (ACSEE2016)
5การลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามหลักวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA กรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาจารย์เษกสรร สิงห์ธนูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
7-8 กรกฎาคม 2559
6การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการตรวจสอบสมบัติยางสังเคราะห์ของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนายสมศักดิ์ กลิ่นหอม
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ "ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21-22 มิถุนายน 2559
7การพัฒนารูปแบบการประเมินผู้ขาย บริษัท เอส. วี. เอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์นางสาวหฤหัย ไชยชนันท์
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
ดร.ลินดา นาคโปย
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ "ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21-22 มิถุนายน 2559
8การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ
เพื่อสนับสนุนการผลิต
กรณีศึกษา: บริษัท เอส พี เอส อินเตอร์เทค จำกัด
นายประมิน อินทรชู
ดร.สุรมน ไทยเกษม
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ "ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21-22 มิถุนายน 2559
9การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลานายทรงศักดิ์ เป็นไทย
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ "ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21-22 มิถุนายน 2559
10การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองและฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศรถยนต์ชนิด R-134Aอาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรมนำเสนอด้วยวาจา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
11การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา
บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด
นายชูศักดิ์ ชูรัตน์
ผศ.ดร. นายชัชวาล มงคล
รศ.ดร. สุธี ประจงศักดิ์

รายชื่องานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ 2559

ลำดับที่ชื่องานวิจัยผู้วิจัยแหล่งที่เผยแพร่
1รายงานการวิจัย เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมการส่องสว่างของหลอด
แอลอีดีร่วมกับแสงสว่างธรรมชาติเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อาจารย์ภูมิพัฒน์ ก๋าคำผลงานผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
2เทอร์โมไดนามิกส์ 1อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3เครื่องยนต์สันดาปภายในอาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรมตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4กลศาสตร์ของวัสดุผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คำมาตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของช่างแม่พิมพ์ ระดับ
ช่างเทคนิค กรณีศึกษา : บริษัท บีมโมลดิ้ง แอนด์พาร์ทส์ จำกัด
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธ์
วารสารราชนครินทร์ ปีที่13
ฉบับที่ 29 มกราคม-มิถุนายน 2559
6การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบประจุไฟและ
ระบบสตาร์ทในรถยนต์
อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทพสตรี I – TECH ปีที่ 10 ฉบับที่ 13
กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้าที่ 37 - 44 (TCI 2)
7การปรับปรุงประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสายการผลิต
ชิ้นส่วน GEAR KICK SPINDLE รุ่น KZL
กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู
อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทพสตรี I – TECH ปีที่ 10 ฉบับที่ 13
กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้าที่ 45 - 60 (TCI 2)
8Mango Sheet Drying by the Solar Dryer Combine
with Electric Coil
อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
The Asian Conference on Sustainability ,
Energy and the Environment 2016 (ACSEE 2016)
9การลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามหลัก
วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA กรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตตู้ควบคุม
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 7 - 8 กรกฎาคม 2559
10การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการตรวจสอบสมบัติยาง
สังเคราะห์ของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
นายสมศักดิ์ กลิ่นหอม
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ
"ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 21 -22 มิถุนายน 2559
11การพัฒนารูปแบบการประเมินผู้ขาย บริษัท เอส.วี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด โดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
นางสาวหฤทัย ไชยชนันท์
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
ดร.ลินดา นาคโปย
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ
"ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 21 -22 มิถุนายน 2559
12การประยุกต์ใช้เทคนิคคลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ
เพื่อสนับสนุนการผลิต กรณีศึกษา : บริษัท เอส พี เอส
อินเตอร์เทค จำกัด
นายประมิน อินทรชู
ดร.สุรมน ไทยเกษม
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ
"ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 21 -22 มิถุนายน 2559
13การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
ด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
นายทรงศักดิ์ เป็นไทย
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ
"ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 21 -22 มิถุนายน 2559
14การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองและฝึกปฏิบัติระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ชนิด R-134A
อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรมนำเสนอด้วยวาจา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
(ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

รายชื่องานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ 2558

ลำดับที่ชื่องานวิจัยผู้วิจัยแหล่งที่เผยแพร่
1ตำรา เทคนิคการดำเนินโครงการทางสถาปัตยกรรมผศ.ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนวิหารตำราที่ใช้ขอผลงานวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
2Thermal behaviors in a solar air heater channel with
arc-shaped baffle turbulators.
อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลAdvanced Materials Research Vol.1051 (2014) 845-849
3Thermal Characteristics in a tube Fitted with Inclined Vortex Rings.อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลAdvanced Materials Research Vol.931-932 (2014) 1203-1207.
4การออกแบบระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร กรณีศึกษา: บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จำกัดผศ.ดร.ชัชวาล มงคลวารสารราชนครินทร์ ปีที่ 11
ฉบับที่ 26 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ISSN 0859-9424
5การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าระบบแสงสว่าง กรณีศึกษา: บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จำกัดอาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทองวารสารราชนครินทร์ ปีที่ 11
ฉบับที่ 25 มกราคม-มิถุนายน 2557 ISSN 0859-9424
6ลักซ์มิเตอร์ราคาประหยัด
สำหรับตัวลงบันทึกข้อมูล
อาจารย์ภูมิพัฒน์ ก๋าคำThe Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment
Conference Proceedings 2014, ISSN 2186-2311
7การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการปลูกข้าวหอมมะลิ 105อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์The Asian Conference on the Social Sciences
Conference Proceedings 2014, ISSN 2186-2303
8Heat transfer augmentation in a square-duct with twisted-baffled tape insertsอาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลInternational Conference on Mechanical Engineering (ICoME2014), 17-19th December 2014, The Empress, Chiang Mai.
9Selection of Proper Non-linear Kernel Parameter in Support Vector Machine Algorithm for Classifying the Internal Fault Type in Winding Power Transformerอาจารย์สุรกิจ ทองสุกProceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Systems and Image Processing 2014,Held in Kitakyushu, Japan,
September 26-29, 2014.
10การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแผ่นกั้นรูปตัวยูอาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15-17 ตุลาคม 2557 จังหวัดขอนแก่น.
11การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานรถฟอล์ค-ลิฟท์ กรณีศึกษา: ฝ่ายผลิต บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัดอาจารย์ปริวรรต นาสวาสดิ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
"ลำปางวิจัย ครั้งที่ 1 บูรณาการองค์การความรู้สู่การศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
13-14 พฤศจิกายน 2557
ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องถอดประกอบล้อและยางรถจักรยานยนต์ในไทยอาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรมการประชุมวิชาการราชภัฏจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง, 1 มี.ค.2557
13การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตวิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์หัวฉีด PGM-FIอาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรมการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 23 สิงหาคม 2557
14ระบบแสงสว่างที่ใช้หลอดแอลอีดีทำงานร่วมกับแสงธรรมชาติเพื่อการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร
อาจารย์ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
15งานวิจัย ลักซ์มิเตอร์ราคาประหยัดสำหรับตัวลงบันทึกข้อมูลอาจารย์ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
16การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการปลูกข้าวหอมมะลิ 105อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
17การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์และการกระจายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
18การออกแบบฐานข้อมูลมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรานายประเวช เชื้อวงษ์
อาจารย์วีระพล ทับทิมดี
อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
19โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2557อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
20โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2558อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
21ออกแบบและสร้างเครื่องปั๊มขนมกงอาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
22ปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อความเป็นภาวะผู้นำของคณบดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร
23การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อดินบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราอาจารย์วิชาญ ตอรบรัมย์