บทความวิจัยที่ตีพิมพ์

     
ลำดับที่ชื่องานวิจัยผู้วิจัยแหล่งที่เผยแพร่
1การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของช่างแม่พิมพ์ ระดับช่างเทคนิค กรณีศึกษา : บริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด์พาร์ทส์ จำกัด ฉะเชิงเทราผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธ์
วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม-มิถุนายน 2559
2การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบประจุไฟและระบบสตาร์ทในรถยนต์อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทพสตรี I-Tech ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 37-44 [TCI 2]
3การปรับปรุงประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสายการผลิตชิ้นส่วน GEAR KICK SPINDLE รุ่น KZL กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู
อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทพสตรี I-Tech ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 45-60 [TCI 2]
4Mango Sheet Drying by the Solar Dryer Combine with Electric Coilดร.นรินทร์ กุลนภาดล
อ.ชัชวาล นิมโรธรรม
The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment 2016 (ACSEE2016)
5การลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามหลักวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA กรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาจารย์เษกสรร สิงห์ธนูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
7-8 กรกฎาคม 2559
6การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการตรวจสอบสมบัติยางสังเคราะห์ของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนายสมศักดิ์ กลิ่นหอม
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ "ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21-22 มิถุนายน 2559
7การพัฒนารูปแบบการประเมินผู้ขาย บริษัท เอส. วี. เอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์นางสาวหฤหัย ไชยชนันท์
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
ดร.ลินดา นาคโปย
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ "ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21-22 มิถุนายน 2559
8การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ
เพื่อสนับสนุนการผลิต
กรณีศึกษา: บริษัท เอส พี เอส อินเตอร์เทค จำกัด
นายประมิน อินทรชู
ดร.สุรมน ไทยเกษม
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ "ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21-22 มิถุนายน 2559
9การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลานายทรงศักดิ์ เป็นไทย
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ "ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21-22 มิถุนายน 2559
10การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองและฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศรถยนต์ชนิด R-134Aอาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรมนำเสนอด้วยวาจา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
11การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา
บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด
นายชูศักดิ์ ชูรัตน์
ผศ.ดร. นายชัชวาล มงคล
รศ.ดร. สุธี ประจงศักดิ์
ลำดับที่ชื่องานวิจัยผู้วิจัยแหล่งที่เผยแพร่
1รายงานการวิจัย เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมการส่องสว่างของหลอด
แอลอีดีร่วมกับแสงสว่างธรรมชาติเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อาจารย์ภูมิพัฒน์ ก๋าคำผลงานผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
2เทอร์โมไดนามิกส์ 1อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3เครื่องยนต์สันดาปภายในอาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรมตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4กลศาสตร์ของวัสดุผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คำมาตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของช่างแม่พิมพ์ ระดับ
ช่างเทคนิค กรณีศึกษา : บริษัท บีมโมลดิ้ง แอนด์พาร์ทส์ จำกัด
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธ์
วารสารราชนครินทร์ ปีที่13
ฉบับที่ 29 มกราคม-มิถุนายน 2559
6การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบประจุไฟและ
ระบบสตาร์ทในรถยนต์
อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทพสตรี I – TECH ปีที่ 10 ฉบับที่ 13
กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้าที่ 37 - 44 (TCI 2)
7การปรับปรุงประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสายการผลิต
ชิ้นส่วน GEAR KICK SPINDLE รุ่น KZL
กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู
อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทพสตรี I – TECH ปีที่ 10 ฉบับที่ 13
กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้าที่ 45 - 60 (TCI 2)
8Mango Sheet Drying by the Solar Dryer Combine
with Electric Coil
อาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
The Asian Conference on Sustainability ,
Energy and the Environment 2016 (ACSEE 2016)
9การลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามหลัก
วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA กรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตตู้ควบคุม
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 7 - 8 กรกฎาคม 2559
10การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการตรวจสอบสมบัติยาง
สังเคราะห์ของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
นายสมศักดิ์ กลิ่นหอม
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ
"ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 21 -22 มิถุนายน 2559
11การพัฒนารูปแบบการประเมินผู้ขาย บริษัท เอส.วี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด โดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
นางสาวหฤทัย ไชยชนันท์
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
ดร.ลินดา นาคโปย
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ
"ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 21 -22 มิถุนายน 2559
12การประยุกต์ใช้เทคนิคคลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ
เพื่อสนับสนุนการผลิต กรณีศึกษา : บริษัท เอส พี เอส
อินเตอร์เทค จำกัด
นายประมิน อินทรชู
ดร.สุรมน ไทยเกษม
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ
"ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 21 -22 มิถุนายน 2559
13การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
ด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
นายทรงศักดิ์ เป็นไทย
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ
"ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการครั้งที่ 8" สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 21 -22 มิถุนายน 2559
14การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองและฝึกปฏิบัติระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ชนิด R-134A
อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรมนำเสนอด้วยวาจา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
(ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
เปลี่ยนภาษา