นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์

หัวหน้าสำนักงาน

jantan@techno.rru.ac.th

นายวสันต์ ตันฮู้

นักวิชาการศึกษา

wasan@techno.rru.ac.th

นางพิชญ์สินี พุทธฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

phitsinee@techno.rru.ac.th

นางสาววรรณวิภา แสงเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

wanwipa@techno.rru.ac.th

นายชานนท์ กุลศรี

นักวิชาการศึกษา

charnon@techno.rru.ac.th

นางสาวกนกพร แสงรัตนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kanokporn@techno.rru.ac.th

นางสาววราภรณ์ ด้วงเผือก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

warapron@techno.rru.ac.th

นายวิษณุ พานิช

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

wisanu@techno.rru.ac.th

เปลี่ยนภาษา