เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย
 ตำแหน่ง : ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
 อีเมล : sarinya@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 สถานะ : ทำงานปกติ