สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัรฑิต ทล.บ. (หลักสูตรปริญญาตรี 4)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Bachelor  of  Technology  Program  in  Industrial  Technology  

เรียนตลอดหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

 หมวดวิชาภาษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อย 9 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์         เลือกเรียน   3   หรือ   6   หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          เลือกเรียน   3  หรือ   6   หน่วยกิต
 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • กลุ่มภาษาไทย                 จำนวน  3  หน่วยกิต
 • กลุ่มภาษาอังกฤษ            จำนวน  6  หน่วยกิต
 • กลุ่มภาษาต่างประเทศ        จำนวน  3  หน่วยกิต
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

 • วิชาเฉพาะพื้นฐาน          จำนวน  30  หน่วยกิต
 • วิชาเฉพาะด้าน               จำนวน  58  หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาโครงสร้าง         จำนวน  4  หน่วยกิต
 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการเรียนรู้ร่วมการทำงาน จำนวน 7 หน่วยกิต

หมวดเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ*** คุณสมบัติของผู้สมัคร  

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาวิชา (ม.6)
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสามารถเทียบโอนได้ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต
 

โอกาสในการประกอบวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรม, นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน,เจ้าหน้าที่สายงานอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ, ประกอบอาชีพอิสระในความเชี่ยวชาญของตนเอง

เปลี่ยนภาษา