หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Bachelor of Technology (Industrial Technology)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

    1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต

    2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 30 หน่วยกิต

        – กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

        – กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต

    2.2 วิชาเฉพาะด้าน 58 หน่วยกิต

          2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 54 หน่วยกิต

                 – วิชาแกนบังคับ 18 หน่วยกิต

                 – วิชาเลือก 36 หน่วยกิต

                 * โดยให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้

                   1) รายวิชาด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

                   2) รายวิชาด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง

                   3) รายวิชาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

          2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต

     2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน 7 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Bachelor of Technology (Industrial Technology)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต     

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

     1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

    2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 30 หน่วยกิต

        2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

        2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต

    2.2 วิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต

        2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 57 หน่วยกิต ประกอบด้วย

             – กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

             – กลุ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี 42 หน่วยกิต

             – กลุ่มความรู้ด้านการประกอบการอุตสาหกรรม 6 หน่วยกิต

        2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน 3 หน่วยกิต

     2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการเรียนรู้ร่วมการทำงาน 7 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

เปลี่ยนภาษา