หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (หลักสูตรปริญญาตรี 4)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์     Bachelor of Science Program in Automotive Mechanicl Engineering

เรียนตลอดหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

 หมวดวิชาภาษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • กลุ่มภาษาไทย                    จำนวน  3  หน่วยกิต
 • กลุ่มภาษาอังกฤษ               จำนวน  6  หน่วยกิต
 • กลุ่มภาษาต่างประเทศ        จำนวน  3  หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อย 9 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์         เลือกเรียน   3   หรือ   6   หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          เลือกเรียน   3   หรือ   6   หน่วยกิต
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • กลุ่มคณิตศาสตร์     บังคับเรียน              จำนวน  3  หน่วยกิต
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์    เลือกเรียน                จำนวน  3  หน่วยกิต
 • กลุ่มเทคโนโลยี       เลือกเรียน               จำนวน  3  หน่วยกิต
 

หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      จำนวน  17  หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์         จำนวน  26  หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์           จำนวน  46  หน่วยกิต

                   – กลุ่มวิชาบังคับ      จำนวน   34   หน่วยกิต

                  – กลุ่มวิชาเลือก        จำนวน   12   หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา     จำนวน  7   หน่วยกิต
 

หมวดเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ*** คุณสมบัติของผู้สมัคร  

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาวิชา (ม.6)
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล/เทคโนโลยียานยนต์  หรือสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
 

โอกาสในการประกอบวิชาชีพ

นักเทคโนโลยี,ช่างเขียนแบบและออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักกลและยานยนต์,รับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ, นักวิชาการด้านเครื่องกลยานยนต์, นายช่างในแผนกซ่อมบำรุงในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรม, นายช่างประกอบอาชีพด้านซ่อมยานยนต์, พนักงานควบคุมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในโรงงานชิ้นส่วนประกอบรถยนต์หรืออุตสาหกรมเกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา