หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (หลักสูตรปริญญาตรี 4)

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   Bachelor of Science Program in Product Design

เรียนตลอดหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

 หมวดวิชาภาษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • กลุ่มภาษาไทย                    จำนวน  3  หน่วยกิต
 • กลุ่มภาษาอังกฤษ               จำนวน  6  หน่วยกิต
 • กลุ่มภาษาต่างประเทศ        จำนวน  3  หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อย 9 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์         เลือกเรียน   3   หรือ   6   หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          เลือกเรียน   3   หรือ   6   หน่วยกิต
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • กลุ่มคณิตศาสตร์     บังคับเรียน              จำนวน  3  หน่วยกิต
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์    เลือกเรียน                จำนวน  3  หน่วยกิต
 • กลุ่มเทคโนโลยี       เลือกเรียน               จำนวน  3  หน่วยกิต
 

หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน                   จำนวน  27  หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน         จำนวน  64  หน่วยกิต

                   – กลุ่มวิชาบังคับ      จำนวน   46   หน่วยกิต

                  – กลุ่มวิชาเลือก        จำนวน   18   หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา     จำนวน  7   หน่วยกิต
 

หมวดเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ*** คุณสมบัติของผู้สมัคร  

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเที่ยบเท่า ทุกสาขาวิชา 
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 

โอกาสในการประกอบวิชาชีพ

นักออกแบผลิตภัณฑ์ กราฟฟิก  บรรจุภัณฑ์  และเฟอร์นิเจอร์, ประกอบธุรกิจส่วนตัว, อาชีพด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชน,  นักวิชาการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

เปลี่ยนภาษา