หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. (หลักสูตรปริญญาตรี 4)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  Bachelor of Science Program in Industril Management Engineering

เรียนตลอดหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต

 หมวดวิชาภาษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • กลุ่มภาษาไทย                จำนวน  3  หน่วยกิต
 • กลุ่มภาษาอังกฤษ            จำนวน  6  หน่วยกิต
 • กลุ่มภาษาต่างประเทศ        จำนวน  3  หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อย 9 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์          เลือกเรียน   3   หรือ   6   หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          เลือกเรียน   3   หรือ   6   หน่วยกิต
 

หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      จำนวน  21  หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม     จำนวน  30  หน่วยกิต

                   – กลุ่มวิชาบังคับ      จำนวน   45   หน่วยกิต

                  – กลุ่มวิชาเลือก        จำนวน   9   หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา     จำนวน  7   หน่วยกิต
 

หมวดเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ*** คุณสมบัติของผู้สมัคร  

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเที่ยบเท่า
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเที่ยบเท่าทุกสาขาวิชา
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านช่างทุกสาขาวิชา
 

โอกาสในการประกอบวิชาชีพ

 1. ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรเกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 2. ปฏิบัติงานในตำแหน่ง งานของภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
  เช่น  อาจารย์,นักวิจัย,เจ้าของสถานประกอบการด้านผลิตและบริการ
เปลี่ยนภาษา