ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิชาการดาวน์โหลด PDFดาวน์โหลด docx
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มใบส่งเกรดเพิ่มเติม
แบบฟอร์มใบแจ้งผลการแก้เกรด I
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน-ห้องเรียน-ผู้สอน
แบบฟอร์มขอสอนแทน
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนบุคคลไปราชการ
แบบขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ไม่เกิน 7 วัน
แบบขออนุมัติให้สอนแทน
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา
บันทึกข้อความ ส่งเกรดล่าช้า
แบบรายงานผลการศึกษา
แบบขอขยายเวลาการศึกษา
ขออนุญาตใช้รถราชการและตารางเปรียบเทียบค่าพาหนะ
หลักฐานการมอบหมายงานในการไปราชการสำหรับอาจารย์
หลักฐานการมอบหมายงานในการไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่
แบบขออนุมัติสอนชดเชย
แบบฟอร์มงานการเงินดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเบิกไปราชการ
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ขออนุมัติให้บุคคลภายนอกมาบรรยายพิเศษโดยจ่ายค่าบรรยาย
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารนักศึกษา
แบบฟอร์ม บก.111
แบบฟอร์มทั่วไปดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
คำของใช้ห้องประชุม (ในเมือง)
แบบฟอร์มขอใช้ห้อง บางคล้า
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มขออนุมัติให้บุคคลภายนอกมาบรรยายพิเศษ
แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบแจ้งซ่อม(เมือง)
ใบแจ้งซ่อม (บางคล้า)
แบบฟอร์มการลาดาวน์โหลด
ใบลาอุปสมบท
ใบลาป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร เกิน 5 วัน
ใบลาป่วย กิจส่วนตัวคลอดบุตร ไม่เกิน 5 วัน
ใบลาพักผ่อน เกิน 5 วัน
ใบลาพักผ่อนไม่เกิน 5 วัน
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ แจ้งความต้องการในการใช้พัสดุ
คำสั่งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่พัสดุ
เปลี่ยนภาษา