ดาวน์โหลดฟอนต์

วิธีใส่ฟอนต์ด้วยตัวเอง

คลิกไดรฟ์ C
หาโฟรเดอร์ Windows แล้วคลิก
หาโฟรเดอร์ Fonts
จะได้หน้านี้

ทำการแตกไฟล์ Fonts ที่ดาวน์โหลดมาหรือ Fonts ที่ต้องการติดตั้ง โดยการคลิกขว้าที่ Fonts แล้วเลือกตำแหน่งที่ 4 แล้วจะได้โฟรเดอร์ ในตำแหน่งที่ 5 ดังภาพ

เปิดโฟรเดอร์ที่แตกไฟล์ขึ้นมาแล้วเลือกไฟล์ทั้งหมดเหมือนตำแหน่งที่ 6  แล้วลางจากตำแหน่งที่ 6 ไปตำแหน่งที่ 7 ตามภาพ

ติดตั้งฟอนต์ด้วยโปรแกรม

วิธีติดตั้งโปรแกรม

เปลี่ยนภาษา