ปีงบประมาณ 2560

ลำดับชื่อโครงการวิจัยชื่อผู้วิจัยทุนวิจัยแหล่งทุน
1การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์
และการกระจายพันธ์ข้าวพื้นเมือง
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
ทุนภายนอก
2ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน
ในอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์ทุนภายใน
3โครงการบูรณาการการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลทุนภายใน
4การออกแบบฐานข้อมูลมะม่วง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
อาจารย์วีระพล ทับทิมดี
อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
ทุนภายนอก
5อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการปลูกข้าวหอมมะลิ 105ทุนภายนอก
6การลดต้นทุนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้
โดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน
อาจารย์เมธี พรมศิลา
อาจารย์สุทธิดา การะเวก
ทุนภายนอก
7การศึกษาอัตราส่วนการแปรรูปขยะชุมชนและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งและ
เชื้อเพลิงและชีวมวลอัดแท่งทอริไฟด์
อาจารย์กาหลง บัวนาค ทุนภายนอก
8การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อน สำหรับอบแห้งมะม่วงกวน อำเภอสาวชะโงก ฉะเชิงเทราอาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คำมา อาจารย์เสกสรร สิงห์ธนู
ทุนภายนอก

รายชื่องานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ 2560

ลำดับที่ชื่องานวิจัยผู้วิจัยแหล่งที่เผยแพร่
1การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของช่างแม่พิมพ์ ระดับช่างเทคนิค กรณีศึกษา : บริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด์พาร์ทส์ จำกัด ฉะเชิงเทราผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
ผศ.ดร.วงเดือน ไม้สนธ์
วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม-มิถุนายน 2559
2การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตระบบประจุไฟและระบบสตาร์ทในรถยนต์อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม
ดร.นรินทร์ กุลนภาดล
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทพสตรี I-Tech ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 37-44 [TCI 2]
3การปรับปรุงประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสายการผลิตชิ้นส่วน GEAR KICK SPINDLE รุ่น KZL กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู
อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทพสตรี I-Tech ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 45-60 [TCI 2]
4Mango Sheet Drying by the Solar Dryer Combine with Electric Coilดร.นรินทร์ กุลนภาดล
อ.ชัชวาล นิมโรธรรม
The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment 2016 (ACSEE2016)
5การลดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า ตามหลักวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA กรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาจารย์เษกสรร สิงห์ธนูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
7-8 กรกฎาคม 2559
6การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการตรวจสอบสมบัติยางสังเคราะห์ของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนายสมศักดิ์ กลิ่นหอม
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21-22 มิถุนายน 2559
7การพัฒนารูปแบบการประเมินผู้ขาย บริษัท เอส. วี. เอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์นางสาวหฤหัย ไชยชนันท์
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
ดร.ลินดา นาคโปย
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21-22 มิถุนายน 2559
8การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ
เพื่อสนับสนุนการผลิต
กรณีศึกษา: บริษัท เอส พี เอส อินเตอร์เทค จำกัด
นายประมิน อินทรชู
ดร.สุรมน ไทยเกษม
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21-22 มิถุนายน 2559
9การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลานายทรงศักดิ์ เป็นไทย
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์
การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 21-22 มิถุนายน 2559
10การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองและฝึกปฏิบัติระบบปรับอากาศรถยนต์ชนิด R-134Aอาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรมนำเสนอด้วยวาจา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
11การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา
บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด
นายชูศักดิ์ ชูรัตน์
ผศ.ดร. นายชัชวาล มงคล
รศ.ดร. สุธี ประจงศักดิ์

เปลี่ยนภาษา