วิจัย

ลำดับชื่อโครงการวิจัยชื่อผู้วิจัยทุนวิจัยแหล่งทุน
1การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์
และการกระจายพันธ์ข้าวพื้นเมือง
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
ทุนภายนอก
2ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน
ในอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
อาจารย์จตุพล พิสิฏฐ์ศักดิ์ทุนภายใน
3โครงการบูรณาการการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดลทุนภายใน
4การออกแบบฐานข้อมูลมะม่วง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
อาจารย์วีระพล ทับทิมดี
อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
ทุนภายนอก
5อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการปลูกข้าวหอมมะลิ 105ทุนภายนอก
6การลดต้นทุนการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้
โดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
อาจารย์ประเวช เชื้อวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน
อาจารย์เมธี พรมศิลา
อาจารย์สุทธิดา การะเวก
ทุนภายนอก
7การศึกษาอัตราส่วนการแปรรูปขยะชุมชนและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งและ
เชื้อเพลิงและชีวมวลอัดแท่งทอริไฟด์
อาจารย์กาหลง บัวนาค ทุนภายนอก
8การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับขดลวดความร้อน สำหรับอบแห้งมะม่วงกวน อำเภอสาวชะโงก ฉะเชิงเทราอาจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล อาจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม อาจารย์ประพฤทธิ์ สุพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คำมา อาจารย์เสกสรร สิงห์ธนู
ทุนภายนอก
เปลี่ยนภาษา