คณะกรรมการบริหารคณะ

อาจารย์เมธี พรมศิลา

คณบดี

ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม

รองคณบดีวิชาการและวิจัย

อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์

รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เปลี่ยนภาษา