คณะกรรมการบริหารคณะ

อาจารย์เมธี พรมศิลา

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม

รองคณบดีวิชาการและวิจัย

อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์

รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

คุณจันทนา ประยูรพงษ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เปลี่ยนภาษา