คณะกรรมการอำนวยการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์เมธี พรมศิลา

คณบดี

ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม

รองคณบดีวิชาการและวิจัย

อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์

รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ธนธัช มั่นมงคล

ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

ผศ.สุรกิจ ทองสุก

ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.อัญชลี ชนะค้า

ประธานสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง

ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์

ประธานสาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม (ป.โท)

นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์

กรรมการและเลขานุการ

เปลี่ยนภาษา