คณะกรรมการอำนวยการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์เมธี พรมศิลา

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม

รองคณบดีวิชาการและวิจัย

อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์

รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ

รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ธนธัช มั่นมงคล

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

อาจารย์สุรกิจ ทองสุก

ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี ชนะค้า

ประธานสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง

ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ประจงศักดิ์

ประธานสาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม

คุณจันทนา ประยูรพงษ์

กรรมการและเลขานุการ

เปลี่ยนภาษา