คณะกรรมการอำนวยการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์เมธี พรมศิลา

คณบดี

รองคณบดีบริการวิชาการและวิจัย

รองคณบดีบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ธนธัช มั่นมงคล

ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

ผศ.สุรกิจ ทองสุก

ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.อัญชลี ชนะค้า

ประธานสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง

ประธานสาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์

ประธานสาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม (ป.โท)

นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์

กรรมการและเลขานุการ

เปลี่ยนภาษา