อาจารย์เมธี พรมศิลา

ประธานกรรมการ

อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม

กรรมการ

นายร่มไทร ทิพยเศวต

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

กรรมการ

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี ชนะค้า

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล มงคล

กรรมการ

อาจารย์สุทธิดา การะเวก

กรรมการ

อาจารย์ประยุทธ อินแบน

กรรมการ

นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์

เลขานุการ

นางพิชญ์สินี พุทธฤทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

เปลี่ยนภาษา