อาจารย์เมธี พรมศิลา

ประธานกรรมการ

อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์

รองประธานกรรมการ

ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม

กรรมการ

นายร่มไทร ทิพยเศวต

กรรมการ

ผศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย

กรรมการ

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์

กรรมการ

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล

กรรมการ

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง

กรรมการ

ผศ.อัญชลี ชนะค้า

กรรมการ

ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล

กรรมการ

อาจารย์สุทธิดา การะเวก

กรรมการ

อาจารย์ประยุทธ อินแบน

กรรมการ

นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์

เลขานุการ

นางพิชญ์สินี พุทธฤทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

เปลี่ยนภาษา