โทรศัพท์     :  038-568191

เบอร์ภายใน  :  7300 สำนักงานคณะ

โทรสาร      :  038-568192

เพจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 6 หมู่ 4 ตำบนหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24100