นางพิชญ์สินี พุทธฤทธิ์

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล : นางพิชญ์สินี พุทธฤทธิ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งทางบริหาร : -

สังกัด/หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี

สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

เปลี่ยนภาษา