นายสมศักดิ์ ทองแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล : นายสมศักดิ์ ทองแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการนักศึกษา

ตำแหน่งทางบริหาร : -

สังกัด/หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี

สถานะ : ทำงานปกติ

ประวัติการศึกษา

เปลี่ยนภาษา