แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานวิชาการดาวน์โหลด PDFดาวน์โหลด docx
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มใบส่งเกรดเพิ่มเติม
แบบฟอร์มใบแจ้งผลการแก้เกรด I
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน-ห้องเรียน-ผู้สอน
แบบฟอร์มขอสอนแทน
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนบุคคลไปราชการ
แบบขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ไม่เกิน 7 วัน
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา
บันทึกข้อความ ส่งเกรดล่าช้า
แบบรายงานผลการศึกษา
แบบขอขยายเวลาการศึกษา
ขออนุญาตใช้รถราชการและตารางเปรียบเทียบค่าพาหนะ
หลักฐานการมอบหมายงานในการไปราชการสำหรับอาจารย์
หลักฐานการมอบหมายงานในการไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่
แบบขออนุมัติสอนชดเชย
แบบขออนุมัติสอน ชดเชย (ภาคปกติ)
แบบฟอร์มงานการเงินดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเบิกไปราชการ
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ขออนุมัติให้บุคคลภายนอกมาบรรยายพิเศษโดยจ่ายค่าบรรยาย
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารนักศึกษา
แบบฟอร์ม บก.111
แบบฟอร์มทั่วไปดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
คำของใช้ห้องประชุม (ในเมือง)
แบบฟอร์มขอใช้ห้อง บางคล้า
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มขออนุมัติให้บุคคลภายนอกมาบรรยายพิเศษ
แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบแจ้งซ่อม(เมือง)
ใบแจ้งซ่อม (บางคล้า)
แบบฟอร์มขอใช้ห้องคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บางคล้า
แบบฟอร์มการลาดาวน์โหลด
ใบลาอุปสมบท
ใบลาป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร เกิน 5 วัน
ใบลาป่วย กิจส่วนตัวคลอดบุตร ไม่เกิน 5 วัน
ใบลาพักผ่อน เกิน 5 วัน
ใบลาพักผ่อนไม่เกิน 5 วัน
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ แจ้งความต้องการในการใช้พัสดุ
คำสั่งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบฟอร์มทุนวิจัย/ทุนสนับสนุน

ทุนภายในดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม มรร-1ด
แบบฟอร์ม มรร-1ด ประเภทชุดโครงการ
แบบฟอร์ม มรร-1ด ประเภททุนถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัย
คำชี้แจง แบบ มรร-1ด
แบบฟอร์มรายงานการใช้เงิน ของนักศึกษา
แบบฟอร์มรายงานการใช้เงิน ของอาจารย์
แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้า ภายใน
ฟอร์ม รายงานการใช้เงิน ทั้งโครงการ
แบบฟอร์มตรวจสอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
แบบฟอร์มการสังเคราะห์งานวิจัย
คู่มือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบเสนอโครงการ FRMU 60
แบบเสนอโครงการ FRMUแบบเสนอโครงการ FRMU
แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุน-สมนาคุณ เกี่ยวกับการวิจัยดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับค่าสนับสนุนนำเสนอผลงานวิจัย
แบบฟอร์มขอรับค่าสมนาคุณนำเสนอผลงานวิจัย
แบบฟอร์มการยินยอมให้เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัย
แบบฟอร์มรับรองผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
แบบฟอร์มรับรองผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ
สำหรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินดาวน์โหลด
แบบ ว-1ดไม่มีข้อมูล
คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ดไม่มีข้อมูล
แผนการใช้จ่ายเงินวิจัย
แผนการดำเนินการวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้า วช.
รายงานการใช้เงินงวดที่ 1
แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย
รายงานการใช้เงินทั้งโครงการ
ตัวอย่างบทความวิจัย
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
คำชี้แจงแบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ
งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
แบบฟอร์มการสังเคราะห์งานวิจัย
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
สำหรับทุนวิจัย สกอ.ดาวน์โหลด
แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย
แบบฟอร์มเลือกคลัสเตอร์สำหรับมหาวิทยาลัย 50 แห่ง
แผนการดำเนินการวิจัย
รายงานความก้าวหน้า
รายงานการใช้เงินทั้งโครงการ
แนวทางจัดทำรายงานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ขอขยายเวลาดำเนินงานวิจัย
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 9
แบบสำรวจค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.ดาวน์โหลด
ปก
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6

ปฏิทินวิชาการ

ภาคปกติดาวน์โหลด
2/2562
1/2562
2/2561
1/2561
2/2560
1/2560
2/2559
1/2559
2/2558
1/2558
ภาคพิเศษดาวน์โหลด
3/2562
2/2562
1/2562
3/2561
2/2561
1/2561
3/2560
2/2560
1/2560
3/2559
2/2559
1/2559
3/2558 (สำหรับผู้ไม่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาใหม่)
3/2558 (สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภายเรียนนี้)
2/2558
1/2558
หลักดกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ.-รศ.-ศ
คู่มือ/เอกสารสำหรับอาจารย์ดาวน์โหลด
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
คู่มืออาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา
จรรยาบรรณดาวน์โหลด
ประกาศ-ก.พ.อ._2550
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
จรรยาบรรบุคลากร
จรรยาบรรณ_2551
แบบฟอร์ม TQFดาวน์โหลด
มคอ.3
มคอ.4
มคอ.5
มคอ.6
มคอ.7

วิธีใส่ฟอนต์ด้วยตัวเอง

คลิกไดรฟ์ C
หาโฟรเดอร์ Windows แล้วคลิก
หาโฟรเดอร์ Fonts
จะได้หน้านี้
ทำการแตกไฟล์ Fonts ที่ดาวน์โหลดมาหรือ Fonts ที่ต้องการติดตั้ง โดยการคลิกขว้าที่ Fonts แล้วเลือกตำแหน่งที่ 4 แล้วจะได้โฟรเดอร์ ในตำแหน่งที่ 5 ดังภาพ
เปิดโฟรเดอร์ที่แตกไฟล์ขึ้นมาแล้วเลือกไฟล์ทั้งหมดเหมือนตำแหน่งที่ 6  แล้วลางจากตำแหน่งที่ 6 ไปตำแหน่งที่ 7 ตามภาพ

ติดตั้งฟอนต์ด้วยโปรแกรม

วิธีติดตั้งโปรแกรม
เปลี่ยนภาษา