แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสหกิจ/ฝึกประสบการณ์ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (ส.ก. 01)
แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต.ฝ. 01)

ปฏิทินวิชาการ

ภาคปกติดาวน์โหลด
1/2562
2/2561
1/2561
2/2560
1/2560
2/2559
1/2559
2/2558
1/2558
ภาคพิเศษดาวน์โหลด
2/2561
1/2561
3/2560
2/2560
1/2560
3/2559
2/2559
1/2559
3/2558 (สำหรับผู้ไม่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาใหม่)
3/2558 (สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภายเรียนนี้)
2/2558
1/2558
คำขอต่างๆดาวน์โหลด
คำร้องขอชำระเงินลงทะเบียน
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
คำร้องขอโอน-ยกเลิกวิชา
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอใบรับรอง
คำร้องขอลาออก
ใบถอนวิชาเรียน
คำร้องขอใบแทน
ใบเพิ่มวิชาเรียน
ใบยกเลิกวิชาเรียน
คำร้องขอย้ายสถานที่ศึกษา
คำร้องขอเรียนสมทบ
คำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน
คำร้องขอสอบปลายภาคเรียน(กรณีไม่สามารถสอบได้ตามกำหนด)
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต (ภาคพิเศษ)
คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา(ลาพักการเรียน)
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและ ตรวจสอบหนี้สิน (กรณีรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา)
คำร้องขอเพิ่มวิชาเรียน(กรณีชำระเงินลงทะเบียนแล้ว)
คำร้องขอ Password และขอพิมพ์ใบลงทะเบียน
คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
คำร้องขอให้เปิดรายวิชาเพิ่มเติม
แบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรดาวน์โหลด
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการ)
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์)
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
เทคโนอุตสาหกรรมเอกก่อสร้าง-รหัส-57-58
เทคโนอุตสาหกรรมเอกการจัดการ-รหัส-57-58
เทคโนอุตสาหกรรมเอกคอมพิวเตอร์-รหัส-57-58
เปลี่ยนภาษา