แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ปฏิทินวิชาการ

ภาคปกติดาวน์โหลด
2/2562
1/2562
2/2561
1/2561
2/2560
1/2560
2/2559
1/2559
2/2558
1/2558
ภาคพิเศษดาวน์โหลด
3/2562
2/2562
1/2562
3/2561
2/2561
1/2561
3/2560
2/2560
1/2560
3/2559
2/2559
1/2559
3/2558 (สำหรับผู้ไม่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาใหม่)
3/2558 (สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภายเรียนนี้)
2/2558
1/2558
คำขอต่างๆดาวน์โหลด
ฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองรายวิชาเรียน
คำร้องขอชำระเงินลงทะเบียน
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
คำร้องขอโอน-ยกเลิกวิชา
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอใบรับรอง
คำร้องขอลาออก
ใบถอนวิชาเรียน
คำร้องขอใบแทน
ใบเพิ่มวิชาเรียน
ใบยกเลิกวิชาเรียน
คำร้องขอย้ายสถานที่ศึกษา
คำร้องขอเรียนสมทบ
คำร้องขอตรวจสอบผลการเรียน
คำร้องขอสอบปลายภาคเรียน(กรณีไม่สามารถสอบได้ตามกำหนด)
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต (ภาคพิเศษ)
คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา(ลาพักการเรียน)
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและ ตรวจสอบหนี้สิน (กรณีรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา)
คำร้องขอเพิ่มวิชาเรียน(กรณีชำระเงินลงทะเบียนแล้ว)
คำร้องขอ Password และขอพิมพ์ใบลงทะเบียน
คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
คำร้องขอให้เปิดรายวิชาเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสหกิจ/ฝึกประสบการณ์ดาวน์โหลด PDFดาวน์โหลด DOC
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (ส.ก. 01)
แบบฟอร์มขออนุมัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต.ฝ. 01)
แบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรดาวน์โหลด
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้างอุตสาหกรรม)
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนอุตสาหกรรมเอกก่อสร้าง-รหัส-57-58
เทคโนอุตสาหกรรมเอกการจัดการ-รหัส-57-58
เทคโนอุตสาหกรรมเอกคอมพิวเตอร์-รหัส-57-58
เปลี่ยนภาษา