สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ปริญญาโท

รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

sudhee@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

ดร.ประเวช เชื้อวงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

pravate@techno.rru.ac.th

ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

dr.chatchawarn@techno.rru.ac.th

ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

noppadol@techno.rru.ac.th

เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : รศ.ดร.สุธี ประจงศักดิ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : sudhee@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ด.การบริหารอาชีวศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.ประเวช เชื้อวงษ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : pravate@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศด.การจัดการงานวิศวกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.ชัชวาล มงคล
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : dr.chatchawarn@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน
 ตำแหน่ง : อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : noppadol@techno.rru.ac.th
 การศึกษา :  บธ.ด.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 สถานะ : ทำงานปกติ