แบบฟอร์มงานวิชาการ
แบบฟอร์มทั่วไป
แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุน-สมนาคุณ เกี่ยวกับการวิจัย
แบบฟอร์มการลา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนวิจัย

ทุนภายใน
สำหรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
สำหรับทุนวิจัย สกอ.
แบบสำรวจค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.