สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์จักรพันธ์ ปิ่นทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

jakaphan@techno.rru.ac.th

ประธานหลักสูตร

อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู

อาจารย์ประจำหลักสูตร

seksan@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์บุญส่ง พลสัมฤทธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

boonsong@techno.rru.ac.th

ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

nattapat@techno.rru.ac.th

อาจารย์บรรพจน์ มีสา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

banpot@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์วีระพล ทับทิมดี

weerapol@techno.rru.ac.th

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

เปลี่ยนภาษา

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์จักรพันธ์   ปิ่นทอง
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 ตำแหน่งทางบริหาร : ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : jakaphan@techno.rru.ac.th
 การศึกษา :

  • ค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ
  • เทคนิคศึกษา/วศ.ม.การจัดการงานวิศวกรรม
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : seksan@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก วิศวกรรมการผลิต
 สถานะ : กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์บุญส่ง พลสัมฤทธิ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : boonsong@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ค.อ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : ดร.ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : nattapat@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : ปร.ด.(สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์บรรพจน์ มีสา
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : banpot@techno.rru.ac.th
 การศึกษา :  ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
 สถานะ : ทำงานปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

 ชื่อ - สกุล : อาจารย์วีระพล ทับทิมดี
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 อีเมล : weerapol@techno.rru.ac.th
 การศึกษา : วศ.ม. การจัดการวิศวกรรม
สถานะ : กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก