ประกันคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 สกอ. (ใหม่)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 สกอ. (ใช้ปัจจุบัน)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 มรร. (ใช้ปัจจุบัน)

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ

ระบบและกลไก ระดับหลักสูตร

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษาหลักสูตร
2559

ทล.บ.
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วท.บ.
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

วศ.บ.
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

วท.ม.
การจัดการอุตสาหกรรม

2558

วท.บ.
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

วศ.บ.
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

วท.ม.
การจัดการอุตสาหกรรม

2557

วท.บ.
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

วศ.บ.
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

วท.ม.
การจัดการอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

เปลี่ยนภาษา