คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
section โครงการ 3D
 • c 2557 โครงการ3D   ( 3 รายการ )

  cheeky

  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"

   

  นโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่

  DEMOCRACY ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
  DECENCY ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ 
  DRUG-FREE คือด้านการสร้างความคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

              
  blushDEMOCRACY 
  คือ การมีความตระหนักเห็นความสำคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

              
  blushDECENCY 
  คือ การมีคุณธรรมจริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและการปฏิบัติในการดำรงชีพสืบไป

              
  cheekyDRUG-FREE 
  คือ มีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง