คณบดี

 

  
สายตรงคณบดี
 อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
โทร 038-500000 ต่อ 7303
มือถือ 089-1501001
E-mail: piwatwong@hotmail.com

 

งานวิชาการ

แผนบริการวิชาการคณะเทคโน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโน

แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโน


techno.rru.ac.th, Powered by Joomla!
มคอ.

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา ปก เอกสาร รายละเอียดของหลักสูตร แบบรายงานหลักสูตร
สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต PDF-icon PDF-icon PDF-icon  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ PDF-icon PDF-icon PDF-icon PDF-icon
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า PDF-icon PDF-icon PDF-icon PDF-icon
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม PDF-icon PDF-icon PDF-icon PDF-icon
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม PDF-icon PDF-icon PDF-icon PDF-icon

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

สาขาวิชา ปก เอกสาร รายละเอียดของหลักสูตร แบบรายงานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม PDF-icon PDF-icon PDF-icon PDF-icon